Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-0699/16 юни  2016  г. 

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1  и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица,  свиквам извънредно заседание на 17 юни 2016г. /петък/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна, относно внасяне на подписка за разглеждане от Общински съвет – Берковица по повод постъпило предложение от местна гражданска инициатива.

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет – Берковица