Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 149 ал. 6 от ЗУТ,  Общинска администрация – Берковица уведомява за издадено Решение № МО 43-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда и Разрешение за строеж № 22/17.06.2016 г. за обект: „Предприятие за преработка на биологично сертифицирани и диворастящи плодове и билки в ПИ 095026 в землището на с. Бързия, общ. Берковица“ с възложител „ВРЕЩИЦА“ АД със седалище  и адрес на управление  Клисурски манастир, Община Вършец. Документацията е налична за разглеждане в стая 112 в общинска администрация – Берковица всеки работен ден от 08:30-12:00 ч. и от 12:30-17:00 ч., считано от 17.06.2016 г.  до 01.07.2016 г.

Разрешение за строеж