Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.59, т.1 и чл.61, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 363 от Протокол № 26/17.06.2016 г. на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-336/20.06.2016 г.                                                        

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС:

  1. Откривам процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, както следва:

1.1. Сграда с идентификатор 03928.512.566.3, един етаж, площ от 275 кв. м. и сграда с идентификатор 03928.512.566.4, един етаж, площ от 31 кв. м. по кадастралната карта на гр. Берковица, представляващи заведението към плувен басейн в парк „Свети Георги Победоносец“, гр. Берковица, находящи се в поземлен имот с идентификатор 03928.512.566 с площ от 5537 кв. м. по кадастралната карта на гр. Берковица, за срок от 3-три месеца – от 01.07.2016 г. до 30.09.2016 г., при първоначална месечна наемна цена в размер на 90 лв. /деветдесет лева/ без ДДС, сделката подлежи на облагане с ДДС със следните задължителни условия:

– запазване предмета на дейност – за търговска дейност (заведение за обществено хранене и развлечения);

– достъп на гражданите до плувния басейн;

– ползването на тоалетните и съблекалните от клиентите на басейна, намиращи се в сграда с идентификатор 03928.512.566.3 и сграда с идентификатор 03928.512.566.4 по кадастралната карта на гр. Берковица;

– след края на работното време на басейна, клиентите на заведението да не ползват басейна;

– срок за отдаване под наем 3-три месеца – от 01.07.2016 г. до 30.09.2016 г.

– първоначалната месечна наемна цена да е в размер на 90 лв. /деветдесет лева/ без ДДС (сделката е облагаема с ДДС);

– да не преотстъпва правото на наем на трети лица върху обекта.

  1. Публичният конкурс ще се проведе на 24.06.2016 г. от 14,00 часа в стаята на съветника в Общинска администрация – Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.
  2. 3. Условия за участие. В конкурса могат да участват физически или юридически лица.
  3. Размерът на депозита за участие в конкурса е тримесечния обявен първоначален наем в размер на 270,00 лв. (двеста и седемдесет лева) без ДДС;
  4. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

  1. Утвърждавам конкурсни книжа. Документите за участие в конкурса се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за обекта на конкурса конкурсни книжа в размер на 88,40 лева (осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17,00 часа на 23.06.2016 г. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на конкурса се състои от седем члена.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса. Документите за участие в конкурса се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17,00 часа на 23.06.2016 г..
  2. 8. Информация за обект на конкурса, да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://berkovitsa.com/.
  3. При непровеждане на обявения публичен конкурс ще бъде проведен втори публичен конкурс на 01.07.2016 г. от 14,00 часа при същите условия, като документите за участие се подават до 17,00 часа на 30.06.2016 г. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на конкурса, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

Инж.Милчо Доцов

Кмет на Община Берковица