Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) в община Берковица, област Монтана за срок от 9 /девет/ години, считано от стопанската 2016-2017 година за отглеждане на едногодишни полски култури.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1