Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-0810(1)/27 юли 2016  г. 

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка с Искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 28 юли 2016 г. /четвъртък/ от 13.00  часа в Заседателната зала на Община Берковица, при   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Докладна, относно осигуряванe на финансиране за покриване на първоначалните допустими разходи на проект по  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”/ОПОС/, Приоритетна ос 2: ”Отпадъци”, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“, преди средствата по проекта да бъдат възстановени от ОПОС; покриване на допустимите разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС, вкл. собствения принос; покриване на недопустими разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта.

2. Докладна, относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на Управител на                       „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица и сключване на анекс за продължаване срока на                                     договора от 28.01.2011 г. до провеждане на конкурс, но не за повече от 6 месеца.

3.  Докладна, относно наемане на помещение за нуждите на кметство с. Бистрилица.

4.Докладна, относно предоставяне за безвъзмездно управлениена помещение – общинска собственост  на ЦРД гр.Берковица.

 

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет – Берковица