Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЯВА

На основание Заповед на Кмета на Община Берковица РД-15-455/29.08.2016 г.,                       на основание Решение № 455, т.2 от Протокол № 30/28.07.16 г. на Общински съвет-Берковица, чл.147, ал.2 и чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ и чл.22, ал.2, т.1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества, конкурс за длъжността „Управител на „Общински пазар 99” ЕООД,  гр. Берковица“.

Кандидатите следва да отговорят на следните изисквания:

  1. Да имат образователна степен – бакалавър или магистър;
  2. Да имат общ трудов стаж минимум 3 години;
  3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и да не са лишавани от право да заемат материално-отчетническа длъжност.

Конкурсът ще се проведе съгласно изискванията по процедура на чл.22 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества от  комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Берковица.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. заявление;
  2. диплом за завършено образование;
  3. документ, удостоверяващ трудовия стаж;
  4. автобиография;
  5. свидетелство за съдимост;
  6. медицинско свидетелство;

7.програма за развитие на дейността на дружеството за тригодишен период. /Програмата се представя след извършване на предварителен подбор по подадените документи на кандидатите с обявените изисквания/.

Документи за участие се приемат в срок до 15.09.2016 г. до17:00 ч.  в стая № 111 на Общинска администрация-Берковица, заявлението и документите се представят в запечатан плик, върху който се изписват името на кандидата  и дружеството, за което кандидатства.

Допуснатите  кандидати, преминали през предварителния подбор се уведомяват писмено за датата  на представянето на бизнес-програмата и датата и часа на провеждане на събеседването.

 

Инж. Милчо Доцов

Кмет на Община Берковица