Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-0844/1/ от 01.09.2016 г.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка  с Искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 02 септември 2016 г. /петък/ от 17.00  часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна, относно Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за ред и условия за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Берковица.
  1. Докладна, относно Подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Берковица и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за бюджетна линия с регистрационен номер BG16RFOP001-8.003-0008 „Подобряване на административния капацитет в община Берковица“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 “Бюджетна линия за 28 – общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“.
  1. Докладна, относно удостояването на личности с почетни отличия на гр. Берковица и Общината по случай празника на гр. Берковица.

 

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет – Берковица