Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Уведомявамe притежателите на горска и земеделска техника, че съгласно чл. 16, ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника  и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба № 3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, като собственици на земеделска техника е необходимо следното:

– Да представите притежаваната от Вас земеделска и горска техника за провеждане на Годишен технически преглед (ГТП).

–  Да се явите на 13.09.2016 г. в 10.00 часа в Общинска администрация – гр. Берковица, стая 213 и да предоставите следните документи:

  1. Свидетелство за регистрация и талон за ГТП (за регистрираната техника);
  2. Застраховка „Гражданска отговорност” на притежаваната техника;
  3. Собственици на земеделска и горска техника, които са продали техниката си, да представят документ за това – договор за покупко-продажба;

На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране  на техниката от работа съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника  и ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение.

 

Приложение: Списък на притежателите на горска и земеделска техника, които е необходимо да се явят.