Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-0856(1)/14 септември 2016  г. 

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка  с Искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 15 септември 2016г. /четвъртък/ от 13.00  часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Докладна, относно утвърждаване на самостоятелни  паралелки с изключения от минималния брой на учениците от І до ХІІ клас за учебната  2016/2017 година в Община Берковица.

2.Докладна, относно отдаване под наем на помещение от 8,5 кв.м. – публична общинска собственост.

 

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет – Берковица