Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-0881/20 септември 2016год.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам    сесия на Общински съвет-Берковица на 30 септември 2016 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:    

  1. Информация на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Берковица. Съвместна работа и взаимопомощ с Детска педагогическа стая, МВР, отдел „Закрила на детето” – Берковица. Проблеми и мерки за подобряване работата на комисията.

                                                           Докладва –  Филонка Горанова – секретар

  1.   Отчет за дейността и работата на Център за работа с деца – Берковица.

                                                           Докладва – Анета Заркова – Директор

  1. Докладни записки

                                                           Докладват – председатели на ПК

  1. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 26 септември 2016 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

                                                       

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет-Берковица