Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание Заповед № РД-15-552/20.10.2016 г. на Кмета на Община Берковица, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

О Б Я В Я В А М:

КОНКУРС  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА: ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „Инфраструктура, строителство териториално селищно устройство и изпълнение на проекти“в Община Берковица –Специализирана администрация -Дирекция” Инфраструктура, строителство териториално селищно устройство и изпълнение на проекти ”- по служебно правоотношение, при следните условия:

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-Да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител

-Степен на образование: висше, степен: Магистър

-Професионално направление : Строителен инженер

-Минимален професионален опит 4 четири години  или минимален ранг III младши

-Други специфични изисквания за заема на длъжността

Да притежава допълнителна квалификация, Компютърни умения –WORDQEXCEL,WINDOWS и INTERNET и Управленски опит.

 1. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
 2. Кандидатите да представят следните документи:
 • заявление по образец-Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
 • автобиография-CV-професионална;
 • документ за самоличност при подаване на документите за проверка.

Кратко описание на длъжността:

-Цел:

Планира дейността в Дирекцията .

Организира мероприятията.

Координира, контролира и отговаря за дейността на всички звена в Дирекцията.

-Области на дейност:

Инфраструктура, Строителство, Териториално селищно устройство  и Изпълнение на проекти.

-Основни задължения:

Да координира и контролира непосредствената дейност на Дирекция “ИСТСУИП”;

Участва в заседания на ОбС по въпросите на Дирекцията;

Координира и контролира дейността по изготвянето на кадастъра, регулационните и застроителните планове на общината и на квартално-застроителните планове;

Координира и контролира техническото изпълнение и заверка на цялостната архитектурна окомплектовка на документацията на общината;

Методически ръководи и направлява отделите в Дирекцията, като обезпечава тяхното взаимодействие с ОбА;

Организира планирането, изпълнението и отчетността на Дирекцията пред ОбС;

Контролира издадените наказателни актове по Закона за административните нарушения и наказания при незаконното строителство на територията на общината;

Планира и организира повишаването на квалификацията и обучението на служителите в Дирекцията;

Участва в Експертните съвети;

Участва в годишното атестиране на служителите в Дирекцията.

 1.  Документите по т. 3 да се подават в стая 111, етаж I на Общинска администрация –Берковица в срок до 03.11.2016 г. до 17.00 часа

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса.

 1. Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати, както и други съобщения се обявяват на Информационното табло на Общинска администрация-Берковица.
 2. На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител нареждам обявлението за конкурса да бъде изпратено за публикуване до вестник „Конкурент” и до регистъра по чл.61, ал.1 от ЗА.

 

Инж.Милчо Доцов

Кмет на Община Берковица