Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-0997(1)/03 ноември 2016  г.

ДО  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка  с Искане на Заместник-кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 03 ноември 2016г. /четвъртък/ от 17.00  часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Докладна, относно вземане на решение по проекто-предложение за „Предоставяне на Министерство на здравеопазването помещения, които към момента се ползват от ФСМП и допълнителна площ от 70 кв. м. за достигане на минималните изисквания за изграждане на ФСМП в гр. Берковица за изпълнение на голям инвестиционен проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., свързан с обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна“.

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет – Берковица