Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-1008/15 ноември 2016год.

 

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам сесия на Общински съвет-Берковица на 25 ноември 2016 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

  1. Отчет по изпълнение на Решение №367 от Протокол № 28/24.06.2016 г. за установяване къде са кражбите на вода и предприемане действия за преустановяването им, както и поставяне на водомери, където е необходимо.

                                               Докладва–инж. Александър Георгиев-Управител

  1. Отчет за работата на Общинска администрация през 2016 година. Проблеми и мерки.

                                                           Докладва – инж. Милчо Доцов – Кмет

  1. Докладни записки.

                                                           Докладват – председатели на ПК.

  1. Питания, предложения и становища по общественозначими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 21 ноември 2016 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

                                                    

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет-Берковица