Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА
О Б Я В Я В А
На основание Заповед на Кмета на Община Берковица РД-15-630/30.11.2016 г., на основание Решение № 588 от Протокол № 38/25.11.2016 год. на Общински съвет-Берковица,чл.147,ал.2 и чл.137,ал.1,т.5 от ТЗ и чл.22,ал.8 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества, конкурс за длъжността ‘Управител на ‘В и К – Берковица’ ЕООД, град Берковица.
Кандидатите следва да отговорят на следните изисквания:
1. Да притежават образование – висше;
2. Да имат общ трудов стаж минимум 5 години;
3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и да не са лишавани от право да заемат материално-отчетническа длъжност;
4. Да притежават управленчески опит и умения за работа в екип.
Конкурсът ще се проведе съгласно изискванията на чл.22 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества от комисия назначена със заповед на Кмета на Община Берковица.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1.ЗАЯВЛЕНИЕ
2.ДИПЛОМ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
3.ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ ТРУДОВИЯ СТАЖ
4.АВТОБИОГРАФИЯ
5.СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
6.МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО
7.ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ТРИГОДИШЕН ПЕРИОД. /Програмата се представя след извършване на предварителен подбор по подадените документи на кандидатите с обявените изисквания./
Документи за участие се приемат в срок до 15.12.2016 г. до 17.00ч. в стая № 111 на Общинска администрация-Берковица. Заявлението и документите се представят в запечатан плик, върху който се изписват името на кандидата и дружеството, за което кандидатства.

ИНЖ.МИЛЧО ДОЦОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА