Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-1070/12 декември 2016год.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам    сесия на Общински съвет-Берковица на 21 декември 2016 г. /сряда/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Анализ за състоянието на пазара на труда в Община Берковица за 2016 година.

                                                           Докладва –  Лина Маринова- Директор ДБТ

  1. Докладни записки

                                                                       Докладват – председатели на ПК

3. Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 16 декември 2016 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

                                                       

 

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет-Берковица