Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

logo-opr4r111
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ-СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ, ЛИЧЕН АСИСТЕНТ, ДОМАШЕН ПОМОЩНИК ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ НА 13.12.2016 Г.

Кандидати за Социални работници Брой точки
Снежана Иванова Стоянова-Давидова 158
Младен Иванов Тодоров 149
Детелина Петкова Цветанова 149
Вергиния Цветанова Филипова 149
Мариана Първанова Кънева 148
 Райна Младенова Тодорова 146
Таня Петкова Гоцова 146

Проект  №  BG05M9OP001-2.002-0075C001 ”Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”