Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

untitled

 

СПИСЪК

На кандидатите, допуснати до събеседване за обявения подбор за длъжността „Експерт работа по проекти“

в сдружение „Младежка организация – Родолюбие“

Комисията  по допускане на кандидатите до подбор и събеседване, назначена със Заповед № 01/12.01.2017 г. на управителя на сдружението, реши:

І. Допускат се до събеседване следните кандидати:

  1. Сашо Каменов Гогов
  2. Калинка Жекова Гогова

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 16 януари 2017 г. от 15:00 часа в офиса в гр. Берковица, ул. Николаевска № 96.

 

ІІ. Няма недопуснати кандидати.

 

16.01.2017 г.

 

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

 

Проект BG05M20P001-3.001-0087 Ще успеем заедно“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.