Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-1205/13 февруари 2017 год.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  изнесена  сесия на Общински съвет – Берковица на 24 февруари 2017 г. /петък/ в гр. Троян. Допълнително ще бъдете информирани за подробностите по заминаване и провеждане на самата сесия.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Информация за дейността на „Обредни дейности” ЕООД. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – инж. Иван Янакиев -Управител

2. Докладни записки

Докладват – председатели ПК

3.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 20 февруари 2017 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

                                                       

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет-Берковица