Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-1220(1)/17 февруари 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка  с Искане на Кмета на Община Берковица, свиквам извънредно заседание на 20 февруари 2017г. /понеделник/ от 17.00 часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Докладна, относно разсрочване на публични задължения на Община Берковица.

2.Докладна, относно предоставяне за безвъзмездно ползване и управление на част от имот, частна общинска собственост.

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет – Берковица