Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК /Административно процесуалния Кодекс/  Община Берковица обявява следната информация на заинтересованите страни:

  1. Димитричка Липчева Лазарова и
  2. Стоян Димитров Лазаров

– Придружително писмо изх. №УОСГ – 94-00-3734/5/15.03.2017 г. 

– Заповед № РД-15-154/13/03/2017 г. на Кмета на община Берковица

Протокол  от 02/03/2017 г. за оглед на опасна сграда с административен адрес Ул. „Николаевска“ № 49