Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-72ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

СПИСЪК 

на допуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Целодневна детска градина „Червена шапчица”, с.Боровци, община Берковица, област Монтана

Конкурсната комисия, назначена с Заповед № РД 15-092/19.02.2013 г. на кмета на община Берковица, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Тоня Кирилова Николова

  ІІ. Недопуснати кандидати – няма.

 

Гергана Антонова-Ценова 

Председател на конкурсната комисия

Вашият коментар