Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-1301/06 април 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка с възлагателно писмо РД-92-00-1294 от 04.04.2017г., относно заместване на председателя на Общински съвет – Берковица свиквам извънредно заседание на 07 април 2017г. /петък/ от 16.30  часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Докладна, относно избор на комисия  за попълване на квотата на съдебните заседатели в Районен съд – Берковица.

ЕВГЕНИ ИВАНОВ

Заместник – председател на Общински съвет – Берковица