Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-1328/18 април 2017 год.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет – Берковица на 28 април 2017г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Е Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Отчет за дейността на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – гр.

Берковица за 2016 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване

на работата.

Докладва – Ради Иванов – Директор

  1. Отчет за дейността на Домашен социален патронаж – гр. Берковица за 2016 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.

Докладва – Сибилия Дамянова – Директор

  1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2016 година на „Медицински център – 1” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – д-р М. Павлова – Управител

  1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от

стопанската дейност за 2016 година на „МБАЛ” ЕООД – Берковица.

Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – Юлия Веселинова  –  Прокурист

  1. Докладни записки

Докладват – председатели ПК

 

  1. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 24 април 2017 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

                                                       

 

ЕВГЕНИ ИВАНОВ

Заместник-председател на Общински съвет-Берковица