Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

З  А  П  О  В  Е  Д  № РД-15-231/19.04.2017 г. 

за разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план – ИПР за терена, обхващаш урегулиран поземлен имот /поземлен имот/ І, кв. 69 по плана на град Берковица /ПИ 03928.507.345 по КК на гр. Берковица/.