Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-7О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

СПИСЪК   НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА на  20 март 2013 г.

 КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

  19 март 2013 г. /вторник/, от 15.00часа

 

1. Докладна РД-92-00-787(1), относно Отчет за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности” за 2012 г.. Проблеми, мерки и предложения за тяхното изпълнение

2. Докладна РД-92-00-790, относно предложение за промяна в Договора за покупко-продажба от 06.03.2006 година сключен договор с „Елаците мед” АД, за продажба на УПИ V, кв. 151 по плана на гр. Берковица с площ около 6920 кв.метра, заедно с построената в него минерална баня в гр. Берковица;

3. Докладна РД-92-00-796, относно вземане решение за обявяване на търг за МПС – частна общинска собственост – лек автомобил марка „Форд” и лек автомобил „УАЗ”;

4. Докладна РД-92-00-797, относно приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост в Община Берковица за периода 2013-2015 г.;

5. Докладна РД-92-00-798, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Берковица за 2013 г.;

6. Докладна РД-00-799, относно отдаване под наем на част от имот с идентификатор 03928,512.418, по кадастралната карта на Берковица;

7. Докладна РД-92-00-800, относно отдаване под наем на помещение в сграда „Битовка”, находяща се в кв. 17, УПИ ХVІІІ по плана на с. Бързия;

8. Докладна РД-92-00-801, относно преместване на гаражна клетка № 4, група „З№” на мястото на петно за гаражна клетка № 2 в ЖК „Заряница”-Берковица;

9. Докладна РД-92-00-802, относно предоставяне за безвъзмездно ползване на МПС на ДСХ с отделение за лежащо болни в Берковица и „Комунални дейности” – Берковица;

10. Докладна РД-92-00-807, относно преобразуване на имот по плана на град Берковица в кв. 148, УПИ VІІ;

11. Докладна РД-92-00-809, относно приемане на Решение за разпореждане с вещи – частна общинска собственост, под управлението на Общинско мероприятие „Комунално дейности” гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

19 март 2013 г. /вторник/ – 17.30 часа

 

1. Докладна РД-92-00-806, относно приемане на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Берковица.

2. Докладна РД-92-00-790, относно предложение за промяна в Договора за покупко-продажба от 06.03.2006 година сключен договор с „Елаците мед” АД, за продажба на УПИ V, кв. 151 по плана на гр. Берковица с площ около 6920 кв.метра, заедно с построената в него минерална баня в гр. Берковица;

3. Докладна РД-92-00-808, относно приемане План-програма за заседаниия на ОбС през ІІ-то тримесечие на 2013 г.

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 НЯМА ЗАСЕДАНИЕ

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

18 март 2013 г. /понеделник/ –  16.00 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-792, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ н-ци Влъчко Стаменов Генов – Мездрея;

2. Докладна РД-92-00-792, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ н-ци Ангел Нанков Денчев – с. Гаганица;

3. Докладна РД-92-00-805, относно добиване и ползване на дървесина от Общински горски  фонд;

4. Докладна РД-92-00-806, относно приемане на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Берковица.

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

  15 март 2013 г. /петък/ – 15.00 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-810, относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на открит канал с ширина 100 см. за захранване на обект „Помпена станция в ПИ 03928.44.122, преминаващо през общински имоти;

2. Докладна РД-92-00-811, относно одобряване на ПУП – Специализирана   схема   за изграждане оптична кабелна мрежа за телевизия и интернет, гр.Берковица, обл. Монтана

3. Докладна РД-92-00-801, относно преместване на гаражна клетка № 4, група „З” на мястото на петно за гаражна клетка № 2 в ЖК „Заряница”-Берковица;

4. Докладна РД-92-00-807, относно преобразуване на имот по плана на град Берковица в кв. 148, УПИ VІІ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

18 март  2013 г.. /понеделник/ – 14.00 часа

1. Докладна РД.92-00-795, относно Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Берковица за 2013 г.;

2. Докладна РД-92-00-793, относно приемане Общинска програма за закрила на детето и мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби в Община Берковица за 2013 г.;

 КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

18 март 2013 г.. /понеделник/ – 17.30 часа

 

1. Докладна РД-92-00-789, относно проект № 12/322/00117  „Рехабилитация и основен ремонт на ул. Николаевска, Берковица;

2.Докладна РД-92-00-788, относно проект № 12/322/00052, относно реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в град Берковица – І етап „Рехабилитация и основен ремонт на ул. Александровска” Берковица (участък от 251 ул. Иван Вазов, до ул. Хаджи Петър Илиев”;

 КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

19 март 2013 г./вторник/, от 16.30 часа

 1. Докладна РД-92-00-787(1), относно Отчет за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности” за 2012 г.. Проблеми, мерки и предложения за тяхното изпълнение

2. Докладна РД-92-00-794, относно корекция на капиталови разходи за 2013 г.;

3. Докладна РД-92-00-803, относно отменяне на решение 438 от 25.01.2013 г ;;

4. Докладна РД-92-00-804, относно Поемане на краткосрочен общински кредит – овърдрафт;  

ИЗГОТВИЛ:

            /Борислава Димитрова/

Вашият коментар