Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Уведомяваме Ви, че Ивайло Алексиев Алексиев има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на орехова градина“.

Инвестиционното намерение попада в границите на имот номер 032079, м. „Мановото“, с. Боровци, общ. Берковица с ЕКАТТЕ 05654.