Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-7ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

 Пл.“ЙорданРадичков”№4,тел.0953/88404,факс0953/88405,email:ob@berkovitsa.com

Изх.№ ОС-94-00-4065/3/19/03/2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ 

Съгласно чл. 6 2а, ал. 1 от Закона за водите 

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т.3, Б. „Б“ от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Община Берковица за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовири и микроязовири – публична общинска собственост, придружено с изискващите се  по чл. 60, ал. 1,  ал. 2 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

 

 1. Цел на заявеното използване на водите : риборазвъждане
 2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите – язовир „Реката“ – публична общинска собственост № 000167 с АОС №90/10.11.1998 г.
 3. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕККАТЕязовир „Реката“, местност „Аянското“, землище на село Замфирово, ЕКАТТЕ 30301

Географски координати

Георгафска ширина 43°16’45.71”С

Георгафска дължина 23°14’51.87”И

 1. Схема и параметри на частта от водния обект, който се предоставя за ползване:

Площ 177.408 дка, застроен обем на водоема – 1 038 000 м3, дължина на стената 258 м, високима на стената 17,70м, основен изпускател Ø 500, дължина на преливник – 45 м

 1. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите
 1. 1.    Забранява се източването на язовира с цел риболов
 2. 2.    Да се осъществява оптимално дейността  риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибата) с цел предотвратяване  на негативен ефект върху водната система
 3. Да се взема 1 път годишно водни проби  за качествата на водите от язовирното езеро над водовземното съоръжение за основния изпускател на ½ от дълбочината, по следните показатали: разтворен кислород, биологически потребен кислород БПК, фосвати и неразтворени вещества в съответствие с изискванията  на чл. 1, т.1, буква „б“ и чл. 2, т.1 от Наребда №4/20.10.200 г. (ДВ. Бр. 88/2000) „За качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на чурупкови организми“ и  съгласно чр. 48, ал. 1 и чл. 51 от Наредба № 5/08.01.2000 г. (ДВ. Бр. 95/2000г.) „за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на националната система за мониторинг на водите“ Протоколите от извършените водни проби да се изпращат в края на всяка година в Басейнова дирукция Дунавски район град Плевен.
 4. Режим на риболов – съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) (ДВ., бр. 41/2001 г.).
 5. Да подава вода за напояване  на земеделски земи, съгласно издадените разрешителни за водоползване и напояване от евентуални заявители.
 6. Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея – непрекъснато наблюдение, срок постоянен
 7. Да се изпълнят предписанията от Констативен протокол от 23.10.2012 г.  за технически преглед на язовир „Реката“ от дирекция „Гражданска защита“ – област Монтана
 8. Да се осигури подаването на 2,0 л/сек. след язовира, необходими за нормалното функциониране не екосистемите.
 1. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересовани лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център град Левен, ул. „Чаталджа“ №60 и Община Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4, град Берковица

 

Съгласно чл. 64, ал. 1 т.2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица  могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяването на съобщението.

 

/П/

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

Кмет на община Берковица

 

 

 

Вашият коментар