Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Със своя Заповед № РД-15-291/01/06/2017 г. Кметът на община Берковица нарежда :

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, чл. 42, ал. 1, т.3, чл. 46 и чл. 62 от Закона за лечебните растения и във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 5 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица

  1. Забранявам чупенето на клони и брането на цвят от липи, растящи върху общинска или държавна собственост в град Берковица и населените места от Община Берковица.
  2. Забранявам събирането и използването на липов и цветен прашец от прилежащите площи – тротоари, улици и други на липова дървесна растителност на територията на град Берковица и населените места от общината.
  3. При бране на липов цвят за собствени нужди да не се чупят и отсичат клони на дървета, намиращи се в населените места на територията на Община Берковица.
  4. Брането на липов цвят от земи и гори, собственост на Община Берковица се извършва само след издадено разрешение и заплатена такса.
  5. При нарушение на настоящата заповед, нарушителите да бъдат санкционирани съгласно чл. 35, ал. 1 от НОПОРСТОБ.
  6. Контрол по изпълнение на настоящата заповед за гр. Берковица възлагам на :

–  Милена Иванова – инспектор „Околна среда“;

– инж. Тодор Лазаров –  спец. „ОС“ към общинско мероприятие „Комунални дейности“ – Берковица;

– Служители на РУ „Полиция“ – гр. Берковица;

– кметовете и кметските наместници на населените места от община Берковица.

            Сигнали за неправомерно събиране на липов цвят могат да се подават на тел. 0953/ 88 418.

 

Заповед № РД-15-291/01/06/2017 г.