Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Уведомяваме Ви, че Община Берковица  има следното инвестиционно предложение:

„Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения от  сграда за детски нужди – бивша V детска градина, ж.к. „Изгрев“ – град Берковица, за „Дневен център за деца с увреждания“ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020, Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”

ОБЯВА