Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-1543(1)/04 септември 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка с Искане от Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 05 септември 2017 г. /вторник/ от 14.00  часа в Заседателната зала на Община Берковица, при

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Докладна, относно обявяване на 08 септември 2017 година за празничен и неприсъствен ден за Община Берковица.

 

ИВАН КИРИЛОВ

Председател на Общински съвет – Берковица