Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

П Р О Т О К О Л № 1

Днес, 04.09.2017 година, в 17:15 ч., в стаята на Председателя на Общински съвет – Берковица, се събра Комисия, определена с Решение №761 от Протокол № 45/07.04.2014 година на Общински съвет – Берковица в състав: Валентин Върбанов – Председател, инж. Ваня Каменова – член, Емилия Григорова – член, Цецка Бисерова – член и Георги Иванов – член.

СЪС ЗАДАЧА – Да представи кандидатури за съдебни заседатели към Районен съд – Берковица, отговарящи на изискванията по чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт.

В удължения срок за подаване на документи от кандидати за съдебни заседатели – 18.08.2017 г., са постъпили документи по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ:

 1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
 4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 6. мотивационно писмо;
 7. писмено съгласие;
 8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
 9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;

от следните кандидати:

 1. Емилия Рангелова Золина – вх.№ РД-92-00-1477 от 03.07.2017г.;

2.Теменужка Борисова Михайлова – вх.№ РД-92-00-1538 от 14.08.2017г.

Комисията след като разгледа представените документи установи, че същите са представени в съответствие с чл. 68, ал. 3 от ЗСВ. Видно от тях е, че кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Берковица отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт да са дееспособни български граждани, които да:

 1. са на възраст от 21 до 68 години;
 2. имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 3. имат завършено най-малко средно образование;
 4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 5. не страдат от психически заболявания.

С оглед горното и предвид разпоредбите на чл. 68 и следващите от Закона за съдебната власт, Комисията единодушно

  Р  Е  Ш  И:

 1. ДОПУСКА до участие кандидатите Емилия Рангелова Золина и Теменужка Борисова Михайлова за съдебни заседатели към Районен съд – Берковица, като отговарящи на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
 2. Списъкът на допуснатите до участие кандидати по т. I, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от Закона за съдебната власт да се публикува на 04.09.2017 г. на интернет страницата на общинския съвет в съответствие с чл. 68, ал. 4 от Закона за съдебната власт, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт.
 • Изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт да се проведе на 20.09.2017 г. от 17.15 ч. в стаята на Председателя на Общински съвет – Берковица, пл. Йордан Радичков № 4, гр. Берковица.

К О М И С И Я :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………………../Валентин Върбанов/

ЧЛЕНОВЕ:

            1………………………………/инж. Ваня Каменова/

            2………………………………./Емилия Григорова/

            3………………………………/Цецка Бисерова/

             4………………………………./Георги Иванов/

 

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Берковица, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от Закона за съдебната власт

 1. Емилия Рангелова Золина – вх. № РД-92-00-1477 от 03.07.2017 г.;
 2. Теменужка Борисова Михайлова – вх. № РД-92-00-1538 от 14.08.2017 г.

Съгласно Протокол № 1/04.09.2017 г. на Комисия, определена с № Решение № 761 от Протокол № 45/07.04.2014 г. на Общински съвет – Берковица изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт ще се проведе на 20.09.2017 г. от 17.15 ч. в стаята на Председателя на Общински съвет – Берковица, пл. Йордан Радичков № 4, гр. Берковица.

 

Заявление Емилия Рангелова

Заявление Теменужка Борисова