Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОТЧЕТ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

ОСНОВНИ   ИЗВОДИ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2016 ГОДИНА

При разработване и изпълнение на бюджета за 2016 година изпълнихме сложната задача:как да 111насочим най–ефективно и справедливо ограничените ресурси така, че да се гарантира запазване и подобряване на общинските услуги и да вместим във финансовата рамка многообразието от потребности и очаквания.

 1. В условията на финансови затруднения въведохме по-добър ред и контрол на финансовата дисциплина в резултат на което всички училища, детски градини, социални заведения, детска ясла, комунални дейности, социален патронаж, музей, администрация и кметства функционираха нормално през годината.
 2. Възстановихме от собствени приходи 84 000 лева на сметки за средства от Европейския съюз и 66 000 лева на снегопочистване.
 3. Върнахме 254 935 лева по заеми от банки и фонд ФЛАГ и 123 750 лева заем от ПУДООС и изплатихме лихви 24 106 лева
 4. Намалихме неразплатените разходи с 307 595 лева
 5. Общо разплатени стари недобори на стойност 836 280 лева, което е равностойно на цялостно асфалтиране на около 5 км улици при 6 м ширина-около 10 средни улици в Берковица.
 6.   Събрани са данъчни приходи на 101 % и е повишена събираемостта им с 2,16% спрямо 2015 година.
 7. Изплатихме по проект Минерален водопровод Бързия – Берковица 240 000 лева.

8.1  С цел компенсиране недостига на собствени средства един от основните акценти в дейността на общинска администрация през годината беше работата по програми и проекти за реконструкция и доизграждане на общинската инфраструктура,като използвахме почти всички възможности на отворени програми  и мерки,представляващи интерес за нашата община.

8.2 През годината са разработени и внесени по различни национални и европейски програми общо 47 проекта на обща стойност  над 30млн.лева.

8.3     От внесените проекти през 2016 година са одобрени и подписани договори за финансиране на 14 проекта на обща стойност около 13 млн. лева както следва:

 • Проект МИГ Берковица Годеч на стойност                         3 911 000 лв
 • Енергийна ефективност НЧ Иван Вазов на стойност 1 468 000 лв
 • Енергийна ефективност на сграда ОбА на стойност 1 001 000 лв
 • Енергийна ефективност на ЦДГ „Звънче“ на стойност 453 000 лв
 • Енергийна ефективност на сграда РУ Полиция на стойност 239 646 лв
 • Енергийна ефективност на многофамилни жил.сгради 3 152 000 лв
 • Проект по програма наука и образование за предучилищна интеграция на стойност 205 000 лв
 • Проект по програма наука и образование образователна интеграция на стойност 283 000 лв
 • Проект ТГС България Румъния –медицинско оборудване за МБАЛ,МЦ Берковица                                                      1400 000 лв

Предстои подписване на договор за финансиране

 • Социални проекти – асистенти,обществена трапезария,СКЦ,Приеми ме – на стойност               750 000 лв
 • Административен капацитет ОбА на стойност 35 000 лв

 

8.4  Общо изпълненото и приключено строителство през 2016 година е на стойност  2 083 000 лева,реализирано в енергийна ефективност,подмяна на водопроводи,асфалтиране на улици и пътища и други.

От всичко казано дотук можем да бъдем доволни от постигнатото и да отчетем ,че 2016 година беше една трудна ,но и успешна година за община Берковица.

 

 

Инж.Милчо Доцов

Кмет на община Берковица