Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111На основание  чл.90, ал.1 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ) и Заповед  №РД-15-455/14.09.17г  . на Кмета на общината О Б Я В Я В А М:

Конкурс за заемане на длъжността Главен експерт „Образование“в Общинска администрация, Дирекция“Програми, проекти, туризъм и хуманитарни дейности“   

І. Кратко описание на длъжността:

 • Ръководи, организира, контролира и отговаря за осъществяването на държавната и общинска политика в областта на образованието.
 • Ръководи, координира  и  организира основните ремонти и изготвянето на титулния списък;
 • Организира, координира и отговаря за доставка и финансиране на учебниците и учебните помагала през учебната година, както и училищната документация;
 • Следи  промените   в   нормативните   актове   отнасящи   се   до образованието.
 • Систематизира инфомацията в нормативните документи от сферата на  образованието и  информира директорите на  учебните заведения;
 • Целогодишно отговаря за безопасните условия на възпитание и обучение
 • на децата;
 • Участва в разработването на проекто –бюджета.
 • Контролира изпълнимостта         и           посещаемостта          на         децата в детските градини и учениците в СИП и в извънкласни форми;
 • Отговаря за компетентното проучване и решаване на постъпили молби, жалби, сигнали, предложения касаещи работата по образованието;
 • Изготвя предложения за откриване, преобразуване и закриване на общински детски градини, училища и обслужващи звена;
 • Ръководи  оперативните  съвещания,  свързани  с  решаване  на проблемите в образованието в общината и излиза с предложения относно тяхното решаване.
 • Организира и участва в съставянето на статистически отчети по ресорната дейност.
 • Прави предложения за оптимизиране на   работата в образованието;
 • Участва в разработването, управлението, изпълнението и отчитането на проекти с европейско финансиране.

ІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Минимална образователна степен-“бакалавър“ или“ магистър“

Специалност: Начална училищна педагогика, Педагогика;

Професионален опит- 5 година;

Умения за работа в екип;

Компютърни умения –WORD,EXCEL,WINDOWS и INTERNET и правно информационни продукти

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът се провежда в два етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2. Интервю.

 1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
 2. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.
 3. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на интервюто.
 4. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.

6.Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.

 1. Комисията оценява кандидатите по следните критерии:

7.1. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове       7.3. Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи).

7.4. Комуникационна компетентност (умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умения за мотивиране и убеждаване)

7.5 Умения за работа в екип

ІV. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление до кмета на общината за допускане до конкурс (свободна форма)
 2. Документ за самоличност (копие)
 3. Документи за завършено висше образование
 4. Професионална автобиография.
 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).
 1. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата)
 2. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (копие).
 3. Документи за компютърна грамотност (копие).

При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.

Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи.

 1. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават в община Берковица, адрес: пл. „Йордан Радичков” № 4, Общинска администрация,  партер ЦУИГ, тел. 0953/89117, в 30-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса.

 

ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ

Кмет на Община Берковица