Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-1568(1)/15 септември 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка  с Искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 18 септември 2017г. /понеделник/ от 17.00  часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Докладна, относно утвърждаване на самостоятелни  паралелки с изключения от минималния брой на учениците от І до ХІІ клас за учебната  2017/2018 година в Община Берковица.

2.Докладна, относно упълномощаване на представител на Община Берковица за участие в извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана.

3.Докладна, относно актуализиране на Културния календар на Община Берковица за 2017 година.

 

ИВАН КИРИЛОВ

Председател на Общински съвет – Берковица