Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Със заповед № РД 15-435/ 31.08.2017 г. на кмета инж. Милчо Доцов и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 1 и ал. 3, т. 15 от Закон за управление на отпадъците и чл.6, ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Берковица, физическите и юридическите лица на територията на Община Берковица, генериращи отпадъци са длъжни:

 1. Да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове и места;
 2. Да смачкват опаковките от хартия, картон и пластмаса преди да се изхвърлят в съдовете за разделно събиране, а при липса на такива съдове да се сгъват , връзват и поставят в близост до съдовете за битови отпадъци;
 3. Да изхвърлят зелените отпадъци от градините до контейнерите;
 4. Да поставят пепелта от твърдо гориво в чували до контейнерите;
 5. Да не допускат разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън съдовете, да затварят капаците им и да осигуряват поддържане на чистотата около тях;
 6. Да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите си;
 7. Да почистват редовно прилежащите части към сградите, тротоарите, дворните места и др.терени, които обитават и/или стопанисват, от разпилени отпадъци, навят сняг, лед, ледени висулки по сградите и други застрашаващи живота и здравето на преминаващите граждани

ЗАБРАНЯВА СЕ:

I. Изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища на територията на Община Берковица, както следва:

 1. Изхвърлянето на обемисти отпадъци от опаковки (хартиени, картонени и др.) в металните съдове предназначени за битови отпадъци
 2. Изхвърлянето на битови отпадъци в съдовете за разделно събиране /боядисани в синьо, жълто или зелено/
 3. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на опасни или биологично разградими отпадъци от производствени, селскостопански и животновъдни обекти
 4. Изхвърлянето на зелени отпадъци в контейнерите
 5. Изваждането на отпадъците от металните и пластмасови съдове
 6. Умишленото увреждане на съдове за битови отпадъци, в т.ч. специализираните за разделно събиране
 7. Използването на съдовете за битови отпадъци, в т.ч. специализираните за разделно събиране на отпадъци за други цели освен предназначението им
 8. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на пепел от твърдо гориво
 9. Изхвърлянето на отпадъци по улици, площади, зелени площи и други обществени места
 10. Оставянето на непочистени тротоарни и улични площи след прибиране на стоварени строителни материали, дърва за огрев или други такива от собственика им
 11. Складиране на животински отпадъци по тротоари, улични платна и други обществени места

На нарушителите ще бъдат съставяни актове за нарушения по чл. 133 до чл.145 от ЗУО и чл.68 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Берковица.

Заповед № РД 15-435/ 31.08.2017 г.