Актуални Новини

ДНЕС СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-1620/17 октомври 2017 год.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 27 октомври 2017 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Информация на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Берковица. Съвместна работа и взаимопомощ с Детска педагогическа стая, МВР, отдел „Закрила на детето” – Берковица. Проблеми и мерки за подобряване работата на комисията.

Докладва –  Филонка Горанова- Секретар

  1. Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа – гр. Берковица за 2016 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.

Докладва –  Елена Иванова  – Директор

  1. Докладни записки

Докладват – председатели ПК

  1. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 23 октомври 2017 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

                                                      

ИВАН КИРИЛОВ

Председател на Общински съвет-Берковица