Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-1672/14 ноември 2017 год.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 24 ноември 2017г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Отчет за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, гр. Берковица, за 2016 – 2017 година. Проблеми и мерки за подобряване на работата.

Докладва – Анета Заркова – Директор

  1. Анализ за състоянието на пазара на труда в Община Берковица за 2017 година.

Докладва –  Лина Маринова- Директор ДБТ

  1. Докладни записки.

Докладват – председатели на ПК

  1. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 20 ноември 2017 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.                                                    

ИВАН КИРИЛОВ

Председател на Общински съвет-Берковица