Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-1719(1)/07 декември 2017 г.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка с Искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 08 декември 2017г. /петък/ от 16.00  часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Докладна, относно одобряване ОУП на Община Берковица фаза окончателен проект.

2.Докладна, относно определяне на представител на Община Берковица, който да бъде включен в Областната комисия за изработване на Областна здравна карта на област Монтана.

3.Докладна, относно корекция на капиталови разходи, съгласно чл.52 от ЗДБРБ за 2017 година и чл.124, ал.3 от Закона за Публичните финанси.

4.Докладна, относно осигуряване на допълнително финансиране по проект Пътешествие: „Съвместни ресурси и инициативи, посветени на околната среда“ на град Банеаса, област Констанца, Румъния по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Romania – Bulgaria 2014-2020.

 

ИВАН КИРИЛОВ

Председател на Общински съвет – Берковица