Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Дирекция „Местни данъци и такси“ изпраща уведомителни писма на собствениците /физически и юридически лица/ на превозни средства, придобити за периода от 01.01.2012 год.  до 31.05.2013 година, недекларирани в срок  и на тези, които предстои да бъдат декларирани. Съгласно чл. 54 от Закона за местни данъци и такси „Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им.“ Декларации за новопридобити превозни средства се приемат в стая 103, етаж първи на Община Берковица.