Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ЗАПОВЕД РД-15-420 / 19.06.2013 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.5 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, /ДВ бр. 65 от 31.07.96 г. /, с цел обезопасяване на водните площи на територията на община Берковица и недопускане на инциденти от удавяне.

НАРЕЖДАМ:

I.   Разрешавам за къпане и плуване:

 

1. Всички зони, обособени за къпане и плуване съгласно Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водни площи на територията на община Берковица са:

–  Плувен басейн „Монбат Рисайклинг“ ЕАД с. Бързия

 

II. Забранявам къпането и плуването във всички останали водни площи на територията на община Берковица: язовири, канали, изравнители, реки и други.

 

III. Предохранителни мерки в разрешените и забранените за къпане и плуване водни площи възлагам на собствениците на тези обекти под непосредствен контрол на представители на Общината и кметствата, на чиято територия се намират.

 

IV. През активния плувен сезон от 1 юни до 15 септември, собственици /концесионери/ на водните площи са задължени:

 

1.Да осигуряват пазачи.

2.Да поставят забранителни, предупредителни и информационни знаци /табели/, съгласно горецитираната Наредба.

3.На всички обекти разрешени за къпане и плуване, както и в ученическите лагери се назначават задължително само правоспособни водни спасители със заверени за сезона талони от Водноспасителна служба – БЧК – Монтана.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на комисия, назначена със Заповед № РД-15-401 от 18.06.2013 г.на кметове и кметски наместници на населени места.

 

Препис от заповедта да се изпрати до БЧК Монтана, РЗИ Монтана и РУП Берковица, собственици /концесионери/ на водни обекти, кметовете и кметски наместници.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите чрез залепване на достъпни места в Общината, училищата и в кметствата и обявяване чрез средствата за масово осведомяване.

Димитранка Каменова

Кмет на Община Берковица