Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Класирани кандидати за свободните позиции в СКЦ-Берковица, съгласно Протокол 02/ 16.02.2018 г. на основание Заповед РД-15-051/ 30.01.2018 г. на Кмета на Община Берковица.

Въз основа на проведеното интервю и получените резултати, комисията класира кандидатите в следния ред:

За длъжност „социален сътрудник“:

  1. Албена Цекова Митева

За длъжност „социален работник“:

  1. Таня Георгиева Иванова