Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

СПИСЪК   НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА на 28 юни 2013 г. 

 

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

27 юни  2013 г. /четвъртък/  – 15.00часа 

 1. Докладна РД-92-00-930(1), относно приемане на Отчет за дейността на Медицински център-1-ЕООД гр. Берковица за 2012 г.;

2. Докладна РД-92-00-931(1), относно приемане Отчет за дейностостта на Многопрофилна болница за активнолечение ЕООД гр. Берковица за 2012 г.;

3. Докладна РД-92-00-951, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот № 222.465, местност „Памук баир” – Берковица;

4. Докладна РД-92-00-952, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот № 209.261, местност „Шалин дол” – Берковица;

5. Докладна РД-92-00-953, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот № 03928.12.54, местност „Сарая” – Берковица; 

6. Докладна РД-92-00-954, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот № 209.127, местност „Сарановец” – Берковица;

7. Докладна РД-92-00-955, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот № 209.126, местност „Сарановец” – Берковица;

8. Докладна РД-92-00-956, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот № 222.443, местност „Кюпа” – Берковица;

9. Докладна РД-92-00-957, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот УПИ ІІ, пл. № 479, кв. 15 по плана на Гаганица;

10. Докладна РД-92-00-967, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот № 210.17, местност „Пиздица” – Берковица;

11. Докладна РД-92-00-958, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот № 215.79, местност „Желязков мост” – Берковица;

12. Докладна РД-92-00-969, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот № 211.949, местност „Берковска река” – Берковица;

13. Докладна РД-92-00-956, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот № 026121, местност „Старите лозя” – Боровци;

14. Докладна РД-92-00-965, относно Ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот чрез продажба на частта на Община Берковица м. Градежо” – землище Бързия;

15. Докладна РД-92-00-966, относно отстраняване на очевидна фактическа грешка, в Решение № 583, Протокол № 25/10.06.2013 г. на ОбС-Берковица;

16. Докладна РД-92-00-959, относно предложение за промяна на Договор за покупко-продажба на недвижим имот сключен с „Етап Адрес” АД, представляващ УПИ І в кв. 48 с. Бързия , ведно с минерална баня с. Бързия;

17. Докладна РД-92-00-971, относно Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на части от общински имоти, които се засягат от строителството на „Път ІІ-81 Обход на град Берковица от км 73+000 до км 76+700 и реконструкция на електропровод 20 кV при км 77+460”;  

18. Докладна РД-92-00-972, относно Учредяване право на безвъзмездно  ползване  на помещение – част от недвижим имот ЧОС, съгласно АЧОС № 224/01.12.2000 година на Община Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

27 юни 2013 г./четвъртък/- от 16.30 часа

 

1. Докладна РД-92-00-960, относно актуализиране бюджета на ЦРД-Берковица във връзка с неизплатени граждански договори за 2011 г.;

2. Докладна РД-92-00-962,  относно актуализация бюджета на ЦРД;

3. Докладна РД-92-00-963, относно Корекция на капиталови разходи за 2013 г.;

4.  Докладна РД-92-00-961, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на Дом за стари хора с ОЛБ – Берковица;

5.  Заявление РД-92-00-927 от Снежана Божидарова Дамянова от с. Замфирово, относно отпускане на еднократна помощ;

6. Заявление РД-92-00-939 от Николина Георгиева Каменова от Берковица, кв. Раковица, относно отпускане на еднократна помощ;

 

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

27 юни   2013 г. /четвъртък/ – 17.30 часа 

1. Докладна РД-92-00-964, относно Прекратяване срока на Договор за възлагане на управлението на „ВиК – Берковица” ЕООД град Берковица  от 22.12.2009 г.;

 2. Докладна РД-92-00-953, относно приемане План-програма за заседание на ОбС през ІІІ-то тримесечие на  2013 година;

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

25 юни  2013 г. /вторник/  –  13.30 часа

1. Докладна РД-92-00-930(1), относно приемане на Отчет за дейността на Медицински център-1-ЕООД гр. Берковица за 2012 г.;

2. Докладна РД-92-00-931(1), относно приемане Отчет за дейностостта на Многопрофилна болница за активнолечение ЕООД гр. Берковица за 2012 г.;

3. Докладна РД-92-00-926(1), относно приемане на Отчет на Дом за възрастни хора с деменция с. Бистрилица за 2012 г.;

4. Заявление РД-92-00-927 от Снежана Божидарова Дамянова от с. Замфирово, относно отпускане на еднократна помощ; 

5. Заявление РД-92-00-939 от Николина Георгиева Каменова от Берковица, кв. Раковица, относно отпускане на еднократна помощ;

 

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

26 юни  2013 г. /сряда/ –  16.00 часа

 

1. Докладна РД-92-00-941, относно предоставяне зем.земи от ОПФ на н-ци Димитър Янчов Каменов – землище гр. Берковица;

2. Докладна РД-92-00-942, относно предоставяне зем.земи от ОПФ на н-ци Иван Лазаров Живанкин – землище Гаганица;

3. Докладна РД-92-00-943, относно предоставяне зем.земи от ОПФ на н-ци Богдан Маринов Първанов – землище Мездрея;

4. Докладна РД-92-00-944, относно предоставяне зем.земи от ОПФ на н-ци Горан Александров Георгиев – землище Мездрея;

5. Докладна РД-92-00-945, относно предоставяне зем.земи от ОПФ на н-ци Камен Георгиев Тимов – землище Мездрея;

6. Докладна РД-92-00-946, относно предоставяне зем.земи от ОПФ на н-ци Димитър ТодоровДрагиев – землище Гаганица;

7. Докладна РД-92-00-947, относно предоставяне зем.земи от ОПФ на н-ци Лукан Спасов Върбанов – землище Гаганица;

8. Докладна РД-92-00-948, относно предоставяне зем.земи от ОПФ на н-ци Петър Филипов Атанасов  – землище Мездрея;

9. Докладна РД-92-00-949, относно предоставяне зем.земи от ОПФ на н-ци Илия Велков Петков – землище Гаганица;

10. Докладна РД-92-00-950, относно предоставяне зем.земи от ОПФ на н-ци Младен Първанов Лачов – землище Гаганица;

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

25 юни  2013 г. /вторник/ – 15.00 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-973, относно ПУП за УПИ І, КВ.211, ПИ 508.423 по плана на гр. Берковица;

2. Докладна РД-92-00-974, относно Мотивирано предложение за ИПР на УПИ І, кв.18 по плана на с. Боровци, община  Берковица;

3. Докладна РД-92-00-975, относно Разрешаване по реда на чл. 124а от ЗУТ изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за трасе на кабелно отклонение  за електрозахранване на поземлен имот /ПИ/ 03928.24.20, м-т “Еврейски гробища”, землище  гр. Берковица, ЕКАТТЕ 03928 по кадастралната карта на гр. Берковица, община Берковица по заявление на Ирена Стоянова Айкова, вх. № ИУТИ 94-00-9523/6/ от 19.06.2013 г.;

4. Докладна РД-92-00-976, относно Даване на съгласие от ОбС- Берковица  за започване процедура за изменение на Подробен устройствен план за улична регулация по ул. “Артец”, засягаща седем броя УПИ, кв. 56 по плана на с. Бързия

 

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

26 юни  2013 г./сряда/ – 14.00 часа

 

1. Докладна РД-92-00-977, относно Кандидатстване на Храм „Св. Троица” с. Боровци по мярка 322, към „Програма за развитиена селските райони” 2007-2013;

2. Докладна РД-92-00-978, относно Кандидатстване на Храм „Св. Георги” с. Лесковец по мярка 322, към „Програма за развитиена селските райони” 2007-2013;

3.  Докладна РД-92-00-979, относно Кандидатстване на Храм „Св. Николай” гр. Берковица по мярка 322, към „Програма за развитиена селските райони” 2007-2013;

4. Докладна РД-92-00-980, относно Кандидатстване на Храм „Св. Николай” с. Бързия по мярка 322, към „Програма за развитиена селските райони” 2007-2013;

5 Докладна РД-92-00-981, относно Кандидатстване на Храм „Св. Възкресение” с. Замфирово по мярка 322, към „Програма за развитиена селските райони” 2007-2013;

6. Докладна РД-92-00-982, относно Кандидатстване на Храм „Св. Георги” с. Гаганица по мярка 322, към „Програма за развитиена селските райони” 2007-2013;

 

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

26 юни  2013 г. /сряда/ – 17.30 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-977, относно Кандидатстване на Храм „Св. Троица” с. Боровци по мярка 322, към „Програма за развитиена селските райони” 2007-2013;

2. Докладна РД-92-00-978, относно Кандидатстване на Храм „Св. Георги” с. Лесковец по мярка 322, към „Програма за развитиена селските райони” 2007-2013;

3.  Докладна РД-92-00-979, относно Кандидатстване на Храм „Св. Николай” гр. Берковица по мярка 322, към „Програма за развитиена селските райони” 2007-2013;

4. Докладна РД-92-00-980, относно Кандидатстване на Храм „Св. Николай” с. Бързия по мярка 322, към „Програма за развитиена селските райони” 2007-2013;

5 Докладна РД-92-00-981, относно Кандидатстване на Храм „Св. Възкресение” с. Замфирово по мярка 322, към „Програма за развитиена селските райони” 2007-2013;

6. Докладна РД-92-00-982, относно Кандидатстване на Храм „Св. Георги” с. Гаганица по мярка 322, към „Програма за развитиена селските райони” 2007-2013;