АКТУАЛНО

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание член 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственостчл. 6, ал. 4 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от Общинския поземлен фонд, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решения  № 416 от Протокол    № 18/25.01.2013 г. и № 470 от Протокол  № 19/22.02.2013 г.  на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-430 от 27.06.2013 г. на Кмета на Община Берковица

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем за срок до 5 години за индивидуално ползване на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) в община Берковица, област Монтана, представляващи пасища и мери.

Търгът ще се проведе в  стая 113 /заседателната зала/ в сградата на Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:

на 04.07.2013 г.

  • за землище село Бързия от 10.30 часа;
  • за землище село Костенци от 11.00 часа;
  • за землище село Черешовица от 11.30 часа.

            2. Обект на търга са земите от ОПФ, подробно описани по община, землища, имоти, начин на ползване, форма на отдаване (наем), срок за предоставяне, начална тръжна цена в списък, както следва:

С П И С Ъ К

на земеделските земи – пасища и мери от общинския поземлен фонд /ОПФ/

на територията на община Берковица, за отдаване под наем за срок 5-пет  години,

за индивидуално ползване чрез търг, по реда на чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ

№ по ред

Община.                    землище

Имот       номер

Площ           дка

Категория

Местност

Начин на трайно   ползване

Начална тръжна цена (лв./дка)

Размер на депозит за участие в търга

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
Община Берковица  

 

Бързия

 

 

 

 

 

     

1

Бързия

093002

287,331

10

Докин шек Паcище, мера

6,00

344,80

 

 

Костенци

 

 

 

 

 

     

1

Костенци

143015

3,549

7

Широки рът Паcище, мера

6,00

4,26

 

 

Черешовица

 

 

 

 

 

     

1

Черешовица

040067

3,888

9

Планински пасища Паcище, мера

6,00

4,67

 

2

Черешовица

040155

1,679

9

Планински пасища Паcище, мера

6,00

2,01

 

3

Черешовица

040158

1,195

9

Планински пасища Паcище, мера

6,00

1,43

 
                     

3.  Условия за участие. До участие в търга за отдаване под наем на общински мери и пасища за индивидуално ползване се допускат лицата (регистрирани като земеделски производители), желаещи да поемат задължението за поддържането на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние, за всички или за отделни поземлени имоти в землищата, описани в списъка по т. 2.

4. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга са определени с Решение № 209/18.05.2012 г. на Общински съвет – Берковица, във връзка със заповед  № РД 46-260/23.03.2012 г. на Министъра на земеделието и храните (Обн. ДВ. бр. 34 от 04 май 2012 г.) и съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Размерът на депозита за участие в търга е както следва:

4.1.  за ползване на пасища и мери – 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на имота.

            5.  Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в стая 110-каса в сградата на ОбА-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

6. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 2, стая 213, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 3 лева (три лева) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 03.07.2013 г.

Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга.             Документите за участие в търга и писмените предложения се представят пред комисията в деня и часа  на провеждането на търга в запечатан плик, след предварително входиране в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер.

8. Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://berkovitsa.com/.

9.  При непровеждане на обявения публичен търг  ще бъде проведен втори публичен търг на 11.07.2013 г. от 10.00 часа, при същите условия, като  документите за участие в търга и писмените предложения се подават в запечатан плик пред комисията по търга в деня и часа, определени за втора дата на търга.

Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

Кмет на Община Берковица

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

146 ГОДИНИ СВОБОДНА БЕРКОВИЦА

С тържествено честване днес, 4 декември,  Берковица отбеляза 146 години от освобождението си. Пред паметника на загиналите в Руско-турската освободителна война се събраха, ученици,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

“ПОЗДРАВЬ ОТЬ БЕРКОВИЦА”

Уважаеми съграждани и гости на община Берковица,Заповядайте на официалното откриване на изложбата “ПОЗДРАВЬ ОТЬ БЕРКОВИЦА”, посветена на 146 г. от

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Община Берковица изказва благодарност на доброволците, които със собствени сили, средства и техника се бориха с обилния снеговалеж и осигуриха

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (64) Културен център "Йордан Радичков" (11) МИГ Берковица и Годеч (30) НЧ "Иван Вазов - 1872" (14) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (646) Общинска администрация-Берковица (104) Общински съвет-Берковица (41) Обява (37) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (18) берковската духова музика (10) вик берковица (20) дневен ред (19) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (11) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (28) общинска администрация (56) обява община берковица (12) обявление (92) обявление отдел СУТ (33) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (27) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (16) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

СКЪПИ СТУДЕНТИ, Най-сърдечно ви поздравявам по случай 8 декември – празника на българските студенти!Тази дата е празник на младостта и

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Берковица по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицата: НАДЯ ЦВЕТКОВА с адрес: ГР. БЕРКОВИЦА, не е потърсила обявление

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.