Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ЛогаМаяГП О К А Н А

На 8 юни 2018 год. от 13:00 часа пред многофамилна жилищна сграда  с адрес: гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. Победа 13, бл. 14, бл. 14А, ще се проведе официална церемония „Първа копка“ за обявяване ефективния старт на проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-С01 и № РД-02-37-247/08.11.2016 год. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Общинска администрация – Берковица кани всички заинтересовани страни – медии, граждани, институции, сдружения на собствениците и всички участници в строителството да присъстват на церемонията.

ПРОГРАМА НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“

Начален час:             13:00 часа

Място:                       гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. Победа 13, бл. 14, бл. 14А.

12:45 – 13:00 ч.         Посрещане на официалните гости и регистриране на участниците

13:00 – 13:15 ч.         Тържествен водосвет

13:15 – 13:35 ч.         Приветствия

13:35 – 13:40 ч.         Първа копка

13:40 – 14:00 ч.         Кетъринг

Общата стойност на проекта е 3 161 962.98 лева, финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 2 687 668.55 лева и Национално финансиране сума в размер: 474 294.43 лева.

Проектът стартира на 08.11.2016 г. и се предвижда да приключи на 08.05.2019 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО на ОПРР 2014-2020 г..