Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

                                ЗАПОВЕД   №  РД  -15466/ 04.07.2013 год. гр.Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и съгласно с чл. 22 и чл. 42 от Закона за лечебните растения, с цел опазване и устойчиво ползване на лечебните растения,

Н А Р Е Ж Д А М:  


1. Брането на черни боровинки на територията на Община Берковица да започне от 01.08.2013 год., за да се спази вегетативния период.

2. Брането на червени боровинки на територията на Община Берковица да започне от 01.09.2013 год., за да се спази вегетативния период.

3. Изкупуването на боровинки да се извършва само в регистрирани в РИОСВ билкозаготвителни пунктове. 

4. Да не се допуска изскубването на билките с корените.

         5. Да не се навлиза в местообитанията на боровинките с моторни превозни средства.

6. Нарушителите носят административнонаказателна отговорност в съответствие с раздел II, глава пета от Закона за лечебните растения.

7. Служителите на РУ „Полиция“, Кметове и Кметски наместници имат право да съставят актове за нарушения , свързани с ползването и опазването на лечебните растения.

         8.  Контрола по изпълнението възлагам на Радослав Найденов, Зам. – Кмета  при ОбА – Берковица.

9. Препис от заповедта да се връчи на Тодор Кирилов Лазаров, инспектор „ОС” при ОбА – Берковица и да се предостави на служители от „Гранична Полиция” за сведение и изпълнение

 

 

Димитранка Каменова

Кмет на Община Берковица

 

Съгласувал юрист:

                                  / адв. Апостол Иванов/