Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-2155(1)/31 август 2018 г.

 

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и  т.1, и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка с искане на кмета на община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 03 септември 2018 г. /понеделник/ от 17.00  часа в Заседателната зала на община  Берковица, при

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Докладна относно отмяна на Решение № 1276 от Протокол №65/27.07.2018 г. на Общински съвет – Берковица;

2.Докладна относно замяна на лихвения индекс СОФИБОР с нов лихвен индекс;

3.Докладна относно упълномощаване на кмета на община Берковица за издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство – Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 година;

  1. Докладна относно утвърждаване на самостоятелни паралелки с изключение от минималния брой на учениците от I до XII клас за учебната 2018/2019 година в община Берковица;

5.Докладна относно предложения за удостояване с наградата на община Берковица – Почетен знак „За граждански принос“ и грамота за 2018 година.

 

ИВАН КИРИЛОВ

Председател на Общински съвет – Берковица