Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 logoОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 404

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 24, ал.1, ал.2, т.1 и ал. 3 от Наредбата за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горски територии  в Община Берковица,  Решение № 1347 от Протокол № 68/28.09.2018 година на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-407/15.10.2018 г.

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на дървесина на корен както следва:

        Дървета определени за отсичане – 200 броя дървета (150 броя  от меки и 50 броя от твърди широколистни видове) в землището на с. Бързия, община Берковица при обща цена 8212,40 лв.(осем хиляди двеста и дванадесет лева и четиридесет стотинки)  без ДДС.

Дървесината ще бъде продадена по продажни цени за един куб. м. – лв./куб. м. без ДДС.

Прогнозните количества дървесина от меките широколистни видове (елша, върба и трепетлика), които ще се добият от отсичането на  150 броя дървета са 57 куб. м. ЕСД над 30 см, 24 куб. м. ЕСД от 18 до 29см,  18 куб. м. ОЗМ и 51 пр. куб. м. дърва за огрев.

Прогнозните количества дървесина от твърдите  широколистни видове (габър, дъб и ясен), които ще се добият от отсичането на  50 броя дървета са 22 куб. м. ЕСД над 30 см, 10 куб. м. ОЗМ и 24 пр. куб. м. дърва за огрев.

Продажната цена (лв./куб. м. без ДДС ) на прогнозно – количество на корен от меки широколистни видове е както следва:

–  ЕСД над 30 см.  –  55, 00 лв. за 1 м³

 ЕСД от 18 до 29 см. – 45 лв. за 1 м³

 ОЗМ  –  35, 00 лв.  за 1 м³

–  Дърва за огрев – 13 лв. за 1 пр. м³

Продажната цена (лв./куб. м. без ДДС ) на прогнозно – количество на корен от твърди широколистни видове е както следва:

–  ЕСД над 30 см.  –  75, 00 лв. за 1 м³

 ОЗМ                   –  50, 00 лв.  за 1 м³

–  Дърва за огрев   – 42 лв. за м³  (23,10 лв. за 1 пр. м³)

Разходите за сечта и товаренето на дървесината са за сметка на спечелилия търга. 

Търгът ще се проведе на 31.10.2018 г. от 10,30 ч. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица.

При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 07.11.2018 г. от 10,30 ч. при същите условия.

За повече информация- на web site: http://berkovitsa.bg /, Община Берковица