АКТУАЛНО

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 404

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № № 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339 от Протокол  № 68/28.09.2018 г. на Общински съвет  – Берковица и Заповед № РД-15-408/15.10.2018 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.9 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 451 кв.м. (четиристотин петдесет и един квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план:  2509, квартал: 22, парцел: ІІІ, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Първи май, с начална тръжна цена в размер на 3020,00 лв. (три хиляди и двадесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.146 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка сто четиридесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 315 кв.м. (триста и петнадесет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, Номер по предходен план: няма, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Криви рог № 6, с начална тръжна цена в размер на 2110,00 лв. (две хиляди сто и десет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.254 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка двеста петдесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 382 кв.м. (триста осемдесет и два квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) , Номер по предходен план: 2820, квартал: 5, парцел: ХІV, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Мир № 54, с начална тръжна цена в размер на 2560,00 лв. (две хиляди петстотин и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.308 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка триста и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 410 кв.м. (четиристотин и десет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: 2726, квартал: 12, парцел: ХVІ, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Мир,  с начална тръжна цена в размер на 2750,00 лв. (две хиляди седемстотин и петдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.324 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка триста двадесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 334 кв.м. (триста тридесет и четири квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: квартал: 6а, парцел: V, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Панайот Хитов № 1, с начална тръжна цена в размер на 2240,00 лв. (две хиляди двеста и четиридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 03928.506.318 (нула три девет две осем точка пет нула шест точка три едно осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-300-5-93/24.10.2003 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 241 кв.м. (двеста четиридесет и един квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, Номер по предходен план: няма, адрес на поземления имот: град Берковица, с начална тръжна цена в размер на 2150,00 лв. (две хиляди сто и петдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 03928.210.258 (нула три девет две осем точка две едно нула точка две пет осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-2584-01.04.2016 г. на началник на СГКК-Монтана, площ 504 кв.м. (петстотин и четири квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия: 9, Номер по предходен план: 03928.210.257, адрес на поземления имот: град Берковица, местност Шалин дол, с начална тръжна цена в размер на 1130,00 лева (хиляда сто и тридесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

 1. Публичният търг ще се проведе на 25.10.2018 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
 • За обект 1.1. от 09,00 часа;
 • За обект 1.2. от 09,30 часа;
 • За обект 1.3. от 10,00 часа;
 • За обект 1.4. от 10,30 часа;
 • За обект 1.5. от 11,00 часа;
 • За обект 1.6. от 11,30 часа;
 • За обект 1.7. от 12,00 часа.
 1. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 2. Началната тръжна цена е определена с Решения № № 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339 от Протокол  № 68/28.09.2018 г.на Общински съвет – Берковица.
 3. 5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
 • За обект 1.1. –  302,00 лв. (триста и два лева)  без ДДС;
 • За обект 1.2. –  211,00 лв. (двеста и единадесет лева) без ДДС;
 • За обект 1.3. –  256,00 лв. (двеста петдесет и шест лева) без ДДС;
 • За обект 1.4. –  275,00 лв. (двеста седемдесет и пет лева) без ДДС;
 • За обект 1.5. –  224,00 лв. (двеста двадесет и четири лева) без ДДС;
 • За обект 1.6. –  215,00 лв. (двеста и петнадесет лева) без ДДС;
 • За обект 1.7. –  113,00 лв. (сто и тринадесет лева) без ДДС.
 1. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

 

 1. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 57,91 лева (петдесет и седем лева деветдесет и една стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 24.10.2018 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 24.10.2018 г.
 2. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://berkovitsa.bg/.
 3. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 01.11.2018 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17.00 часа на 31.10.2018 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

 

 

инж. Милчо Доцов  /п/                                                                       

Кмет на община Берковица

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-28-00-167 (3) от 02.03.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-3630 (5) от 27.02.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (22) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (7) Образование (41) Община Берковица (340) Общинска администрация-Берковица (28) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) велислав захариев (6) детска градина (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (10) заповеди на кмета (23) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (17) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (7) обявление (63) основни училища (8) отдел строителство (18) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (6) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (9) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Театър Българска армия
Актуални Новини

ТЕАТЪР “БЪЛГАРСКА АРМИЯ” – СОФИЯ ГОСТУВА В БЕРКОВИЦА С ПОСТАНОВКАТА “СИРАНО ДЬО БЕРЖЕРАК”

Една невероятна среща със звезден актьорски състав, която дълго ще помните! Театър “Българска армия” – София гостува в Берковица с

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-70-00-544 (2) от 24.03.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.