Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

П О К А Н А

На 6 ноември 2018 год. от 11:00 часа пред сградата на НЧ „Иван Вазов 1872“  с адрес: гр. Берковица, пл. Йордан Радичков, ще се проведе официална церемония „Първа копка“ за обявяване ефективния старт на проект № BG16RFOP001-2.001-0087 „Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0087-С02 и № РД-02-37-76/14.09.2016г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ по процедура на директно предоставяне BG 16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“ се финансират със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос 2 “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие”. 

ПРОГРАМА НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“

Начален час:              11:00 часа

Място:                       гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“№ 1.

10:45 – 11:00 ч.            Посрещане на официалните гости и регистриране на участниците

11:00 – 11:15 ч.          Тържествен водосвет

11:15 – 11:35 ч.          Приветствия

11:35 – 11:40 ч.          Първа копка

11:40 – 12:00 ч.            Кетъринг

 

Общата стойност на проекта е 1 468 065.26 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 1 247 855.47 лева и Национално финансиране сума в размер:
220 209.79 лева.

Проектът стартира на 14.09.2016 г. и се предвижда да приключи на 24.10.2019 г.