Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 404

На основание член 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 38, ал. 1, чл. 45, т. 7 и чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 1382 от Протокол № 69/26.10.2017 г. на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-462/12.11.2018 г. на Кмета на община Берковица

      ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  1. Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство (МПС) – общинска собственост, представляващо:

1.1. Товарен автомобил, марка „Мерцедес 310 Д“, с рег. № М 26-68 ВА, двигател № 60294010178105, дата на първата регистрация 01.02.1991 г., вид гориво: дизел, цвят: жълт, с начална тръжна цена 1500,00 лв./хиляда и петстотин лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

  1. Публичният търг ще се проведе на 22.11.2018 г. от 09,30 часа в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.
  2. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
  3. Размерът на депозита за участие в търга е 10 % от първоначалната тръжна цена: 150,00 лв./сто и петдесет лева/ без ДДС.
  4. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

  1. 6. Началната тръжна цена е определена с Решения № 1382 от Протокол № 69/26.10.2018 г. на Общински съвет – Берковица.
  2. 7. Утвърждавам тръжни книжа. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за съответното МПС, обект на търга тръжни книжа в размер на 161,62 лв.(сто шестдесет и един лева и шестдесет и две стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17,00 часа на 21.11.2018 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на движимата вещ (МПС) и се запознаят с вида, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

  1. 8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17,00 часа на 21.11.2018 г..
  2. 9. Информация за МПС – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://berkovitsa.bg/.
  3. 10. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 29.11.2018 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17,00 часа на 28.11.2018 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

Заповедта да се връчи  за сведение и изпълнение.

 

 

инж. Милчо Доцов  /п/

Кмет на Община Берковица